Privacyverklaring

Leestijd: 3 minuten
Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, welke wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook leggen wij uit welke rechten jij hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van jouw persoonsgegevens en vinden het belangrijk dat jij hiervan op de hoogte bent. We raden het aan om deze verklaring goed te lezen.

Definities

Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee wij jouw identiteit kunnen achterhalen. Hierbij kun je denken aan je naam, adres, geboortedatum en CV.

Verwerken: elke handeling die wij verrichten met jouw persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden: de redenen waarom wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

Rechtsgrondslag: de wettelijke op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken.

Opslag: het vastleggen en bewaren van persoonsgegevens.

Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Wie zijn wij?

Wij zijn de IT-Rechtswinkel, een stichting die gratis juridisch advies geeft over verschillende onderwerpen op het gebied van het IT-recht. Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, verwerken wij privacygevoelige gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de situatie. Onderstaand tref je een lijst met gegevens aan die wij kunnen verwerken:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Profiel- of schermnaam
 • IP-adres
 • Overige e-contact (sociale media)
 • Naam van uw bedrijf
 • Gegevens die jij invult in een open veld
 • Vragen die jij aan ons stelt of mededelingen die jij ons doorgeeft
 • CV
 • Motivatiebrief

Daarnaast kunnen wij onder omstandigheden ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dit zijn gegevens die buitengewoon privacygevoelig zijn. Het kan gaan om de volgende typen gegevens:

 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever

Wij hebben tweemaal per week een spreekuur, op dinsdag en donderdag van 13:00 tot 15:00. Deze spreekuren vinden plaats in kamer 1314.012 van het Harmoniegebouw, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Oude Kijk in Het Jatstraat 26, 9712 EK Groningen. Ook kunt u ons gedurende deze spreekuren telefonisch bereiken op 050 363 7328. Daarnaast zijn wij ten allen tijde bereikbaar op onze email: info@it-rechtswinkel.
Onze website is www.it-rechtswinkel.nl.

Doel van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Om jou te kunnen voorzien van juridisch advies
 • Om onze juridische dienstverlening te verbeteren
 • Om ter beoordeling van de vrijwilligers de gegevens voor te leggen aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Om je sollicitatie te verwerken
Rechtsgrondslag

Om jouw gegevens te mogen verwerken, hebben wij jouw toestemming nodig. Je bent vrij om deze toestemming te verlenen of te weigeren. Daarnaast kun je deze ten alle tijden intrekken. Wanneer je ons geen toestemming verleent, zullen wij jouw gegevens niet verwerken.

Doorgifte aan derden

Om onze eerder genoemde verwerkingsdoelen te behalen, is het soms noodzakelijk om jouw persoonsgegevens met derden te delen. Deze derde is de Rijksuniversiteit Groningen.

Termijn van opslag

Om te verzekeren dat wij jou op de best mogelijke manier van advies kunnen voorzien, slaan wij jouw gegevens op. Dit doen wij in ieder geval zo lang als de lengte van het advies. Hierna blijven de gegevens bij ons opgeslagen tot onze medewerkers hun beoordeling van de Rijksuniversiteit Groningen hebben ontvangen. Wanneer deze beoordeling heeft plaatsgevonden, zullen wij jouw gegevens verwijderen binnen een termijn van 4 weken.

Rechten van betrokkene

Gedurende de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb jij verschillende rechten. Hieronder vind jij een lijst met welke rechten jij hebt en op welke manier jij gebruik kunt maken van deze rechten:

 • Recht op inzage: je bent te allen tijde bevoegd om de persoonsgegevens die wijze opgeslagen hebben op te vragen. Mocht je gebruik willen maken van dit recht, dan kun jij ons een verzoek om inzage doen via het bovengenoemde emailadres.
 • Recht op rectificatie: wanneer wij niet de juiste gegevens van jou opgeslagen hebben, ben jij te allen tijde bevoegd om ons te juiste gegevens toe te sturen. Wij zijn dan verplicht om de gegevens aan te passen. Wil je van dit recht gebruik maken, dan kun je een verzoek om rectificatie doen via het bovenstaande emailadres.
 • Recht op verwijdering: je hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wij zullen de gegevens binnen 2 weken na ontvangst van jouw verzoek verwijderen. Je kunt een verzoek om verwijderen indienen via het bovengenoemd emailadres.
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken om de verwerking in te perken. Dit is mogelijk indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig blijkt en je tegen het verwijderen van de gegevens bent, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden te bereiken en jij deze wel nodig hebt voor een de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je kunt een verzoek op beperking van de verwerking indienen via het bovengenoemd emailadres.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt te allen tijde om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen over te dragen aan een ander. Wij zullen de gegevens op verzoek aan jou of aan deze ander verstrekken. Je kunt een verzoek op gegevensoverdraagbaarheid indienen via het bovengenoemde emailadres.
 • Klachtrecht: mocht je het oneens zijn met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.